Главная

Новости и события - «Южный online»

Дата публикации: 2017-12-24 11:18

Ïàðê êîâàíûõ ñêóëüïòóð æèòåëè íàçûâàþò "ïàðêîì èìåíè Øåâ÷åíêî". Åãî íà÷àëè ñîçäàâàòü â 7566-ì, à ïåðâîé ñêóëüïòóðîé çåëåíîé çîíû ñòàëà "Ïîäêîâà ñ÷àñòüÿ". Òåïåðü æå çäåñü ìîæíî óâèäåòü êîâàíóþ êàðòó Óêðàèíû ñ îòìåòêàìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, áîëüøîé òðåçóáåö, æåëåçíóþ ÿáëîíþ è ñêàìåéêè ñ óêðàèíñêèìè àôîðèçìàìè.

Тарасова правда :: сайт свободных людей - Тарасова правда

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ìîãèëåâà Àíäðåÿ Ìîñêàëåâà, â Þæíîì áåëîðóññêèé óãîëîê îáóñòðàèâàþò íåñëó÷àéíî. Ìåæäó ãîðîäîì-êóðîðòîì, ðàñïîëîæåííûì íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå, è Ìîãèëåâîì ïîäïèñàí ïðîòîêîë î íàìåðåíèÿõ ïî óêðåïëåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ, ïàðòíåðñêèõ è äðóæåñòâåííûõ îòíîøåíèé:

 ñîâðåìåííîì ìèðå àçàðòíûå èãðû ñ÷èòàþòñÿ î÷åíü ïîïóëÿðíûì ðàçâëå÷åíèåì. Äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ñîçäàþòñÿ íåïëîõèå óñëîâèÿ, ÷òîáû òîò ìîã íàñëàæäàòüñÿ ñâîåé ëþáèìîé èãðîé â ëþáîå âðåìÿ è ïðàêòè÷åñêè âåçäå, ãäå áû ó÷àñòíèê íå íàõîäèëñÿ. Ó ìíîãèõ áûâàëûõ èãðîêîâ, åñòü ïîñòîÿííûå îíëàéí çàâåäåíèÿ, ãäå îíè ïðåäïî÷èòàþò ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ. À âîò ìíîãèå íà÷èíàþùèå íå çíàþò òîãî, ÷òî ñóùåñòâóåò î÷åíü ìíîãî ðàçíîâèäíîñòåé âèðòóàëüíûõ êàçèíî. Äëÿ òîãî, ÷òîáû áîëåå ïîäðîáíî ñ ýòèì îçíàêîìèòüñÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ çàéòè íà îáçîðíèê ïî àäðåñó https:///. Òóò ñîáðàíû ðàçëè÷íûå âåðñèè êàçèíî Âóëêàí. Íà ýòîì æå ñàéòå ó ïîëüçîâàòåëÿ åñòü âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíîé õàðàêòåðèñòèêîé, îïèñàíèåì, ðåéòèíãàìè ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ îíëàéí êàçèíî.

Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæáà Óêðà¿íè çàïðîøóº íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì.  ðàìêàõ ðåôîðìóâàííÿ îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â â³äîìñòâà íàì ïîòð³áí³ ïàòð³îòè ³ ìóæí³ çàõèñíèêè ðóáåæ³â Óêðà¿íè. Ñàìå Âè ñâîºþ ùîäåííîþ ðîáîòîþ ñïðîìîæí³ ñòàòè íîâîþ ôîðìàö³ºþ ïðèêîðäîííèê³â òà îáëè÷÷ÿì êîðäîíó. Ðàçîì ìè çìîæåìî íàä³éíî ïðîòèä³ÿòè òðàíñêîðäîíí³é çëî÷èííîñò³ òà çàáåçïå÷èòè êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ ïåðåòèíó êîðäîíó çàêîíîñëóõíÿíèõ ãðîìàäÿí.

Íà òðàññå Îäåññà - Þæíûé, îêîëî ïîâîðîòà íà ïîðò Þæíûé , ïðîèçîøëî ÄÒÏ. Àâòîáóñ ñúåõàë â êþâåò. Àâàðèÿ ñëó÷èëàñü èç-çà ãîëîëåäà íà äîðîãå. Êðîìå òîãî, íà ïðîåçæåé ÷àñòè ñêîïèëñÿ çàòîð èç àâòîìîáèëåé.  ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîñòðàäàë âîäèòåëü àâòîáóñà, ó íåãî ðàññå÷åíà íîãà. Íà ìåñòå ðàáîòàþò ñîòðóäíèêè Óêðòðàíñáåçïåêè è ñêîðàÿ ïîìîùü.

 Þæíåîì ñîçäàëè ñàìûé áîëüøîé ïðÿíè÷íûé ãîðîäîê â Óêðàèíå. 68-ãî äåêàáðÿ â ïðåääâåðèè Äíÿ Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ â Þæíîì íà ãîðîäñêîé åëêå çàôèêñèðîâàëè ðåêîðä Óêðàèíû - ãèãàíòñêèé ïðÿíè÷íûé ãîðîäîê. Ñëàäêàÿ èíñòàëëÿöèÿ Ñêàçêè Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ðàñêèíóëàñü íà ïëîùàäè 857 íà 958 ñì, à ñàìàÿ âûñîêàÿ òî÷êà ïðÿíè÷íîãî ãîðîäêà - 96 ñì.

Íà äàííûé ìîìåíò îíëàéí çàâåäåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå â îñíîâíîì äëÿ óêðàèíñêèõ ïîñåòèòåëåé, íàõîäÿòñÿ íà ïèêå ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè. Ëþáÿò èãðîêè êàçèíî íå òîëüêî çà òî, ÷òî çäåñü ìîæíî êëàñòü ñðåäñòâà íà äåïîçèò â ãðèâíàõ, íî è çà ùåäðóþ áîíóñíóþ ïîëèòèêó, êîòîðûå âåäóò âèðòóàëüíûå êëóáû äàííîé êàòåãîðèè. Áîíóñíûå ïðåäëîæåíèÿ òîïîâûõ îíëàéí êàçèíî Óêðàèíû îòîáðàæàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ñàéòà Slot Avtomat. Ïîñåòèâ äàííûé ðåñóðñ, êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåéñòâóþùèõ áîíóñíûõ ïðåäëîæåíèÿõ êîíêðåòíîãî îíëàéí êëóáà, à òàêæå óçíàòü, êàêèì îáðàçîì ïîëó÷èòü äàííîå ïîîùðåíèå â ïîëíîì îáú¸ìå.

78 ôåâðàëÿ 7567 ãîäà íåçàâèñèìîå ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî (ÐÀ) Êðåäèò-Ðåéòèíã â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèëî ðåéòèíã íàäåæíîñòè äåïîçèòîâ Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ÌÀÐÔÈÍ ÁÀÍÊ íà íàèâûñøåì óðîâíå îöåíêà 5. Âûñîêàÿ îöåíêà ðåéòèíãà äåïîçèòîâ ÏÀÎ ÌÀÐÔÈÍ ÁÀÍÊ ïîäêðåïëåíà òðàäèöèîííûìè ïîêàçàòåëÿìè ðåíòàáåëüíîñòè, äîñòàòî÷íîñòè êàïèòàëà, ñèñòåìíîñòè áàíêà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò ìíîãî âàðèàòèâíûõ ñàéòîâ, ãäå ìîæíî íàéòè ïîäõîäÿùåå àçàðòíîå ðàçâëå÷åíèå. Íàïðèìåð, Êèíã Ëîòî ðàäóåò ïîëüçîâàòåëåé áîëüøèì âûáîðîì êà÷åñòâåííûõ íîâèíîê è çàïîìèíàþùèõñÿ ïîïóëÿðíûõ âèäåîñëîòîâ. Îäíîé èç ÷àñòî âûáèðàåìûõ èãð ñ÷èòàåòñÿ àâòîìàò ïîä íàçâàíèåì Aztec Gold. Ýòî î÷åíü óâëåêàòåëüíûé ñëîò, îò êîìïàíèè Mega Jack, äàâíî ïîçèöèîíèðóþùåé ñåáÿ íà ðûíêå àçàðòíûõ ðàçâëå÷åíèé, êàê êà÷åñòâåííûé ïðîèçâîäèòåëü.

7 èþíÿ â ÃÏ ÌÒÏ Þæíûé çàâåðøåíà îòãðóçêà íà òåïëîýëåêòðîñòàíöèè 75 òûñÿ÷ òîíí àíòðàöèòà èç Þæíîé Àôðèêè. Çà íåïîëíûå äâå íåäåëèñî ñêëàäîâ ïðåäïðèÿòèÿ îòïðàâëåíî áîëåå òûñÿ÷è âàãîíîâ ñ óãëåì, êîòîðûé íåîáõîäèì ýíåðãåòèêàì äëÿ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 7567-68 ãã.Ñðåäíåñóòî÷íàÿ ñêîðîñòü ïîãðóçêè ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 85 âàãîíîâ.

Ïðè öèòèðîâàíèè ëþáîãî ìàòåðèàëà c ñàéòà "Þæíûé îíëàéí" â èíòåðíåòå, îáÿçàòåëüíà àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó ïîðòàëà èëè íà ñòðàíèöó èñïîëüçóåìîãî ìàòåðèàëà. Ìàòåðèàëû, èìåþùèå ïîìåòêó "Þæíûé îíëàéí" ÿâëÿþòñÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ. Ìàòåðèàëû â êîòîðûõ óêàçàí àâòîð, àâòîð ÿâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðåòðàíñëÿöèè èíôîðìàöèè òðåòüèõ ëèö. Åñëè âû ÿâëÿåòåñü ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíîì, çàùèùàþùèì àâòîðñêîå ïðàâî, èëè âû àâòîð ðåòðàíñëèðóåìîãî ìàòåðèàëà è æåëàåòå èçìåíèòü åãî ëèáî óäàëèòü ñî ñòðàíèö íàøåãî ïîðòàëà, ñâÿæèòåñü ñ àäìèíèñòðàöèåé ïîðòàëà.

×àùå âñåãî, ïðèíÿâ ðåøåíèå èñïðîáîâàòü ôîðòóíó íà êàêîì-ëèáî ñëîòå, èãðîêè îñòàíàâëèâàþò ñâîé âûáîð íà òåõ, êîòîðûå íàäåëåíû íåñêîëüêèìè çíàêàìè ñ äîïîëíèòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïîäîáíûõ èãðîâûõ àâòîìàòîâ â èíòåðíåòå äîñòàòî÷íî ìíîãî, íî ñàìûìè ïîñåùàåìûìè èç íèõ ñ÷èòàþòñÿ ðàáîòû òàêèõ ôèðì, êàê Ash gaming, Net Entertainment, Playtech, BetSoft è ïðî÷èõ. Âèäåîñëîòû ýòèõ ôèðì õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðîäóìàííîé ñþæåòíîé èñòîðèåé, íåíàâÿç÷èâîé àòìîñôåðîé è ÷àñòûìè íàãðàäàìè. ×òîáû ëó÷øå óçíàòü îáî âñåõ ïðåèìóùåñòâàõ ñëîòîâ, èãðîêó íå îáÿçàòåëüíî òðàòèòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî áåñïëàòíî íà ðåñóðñå , ãäå èãðîâûå àâòîìàòû ïîäîáíîãî òèïà ïðåäñòàâëåíû â äåìîíñòðàöèîííîì ðåæèìå. Íà ñàéòå òàêæå åñòü ñïèñîê êàçèíî ñ íàèáîëåå âûãîäíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.

Ãîðîä Þæíûé Îäåññêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äåöåíòðàëèçàöèè ïîëó÷èë ïîëíîìî÷èÿ Ãîñàðõñòðîéêîíòðîëÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ìåñòíûì âëàñòÿì êîíòðîëèðîâàòü çàñòðîéêó ãîðîäà è ïðåäîñòàâëÿòü àäìèíèñòðàòèâíûå óñëóãè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà.

 Êèåâå ñîñòîÿëèñü ôèíàëüíûå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû ïî ïëÿæíîìó ãàíäáîëó. Ïîåäèíêè ÷åìïèîíàòà ïðîõîäèëè â ñòîëè÷íîì Ãèäðîïàðêå ñ 9-ãî ïî 68 èþíÿ è âûçâàëè áîëüøîé èíòåðåñ ñî ñòîðîíû áîëåëüùèêîâ, à ðåøàþùèå ìàò÷è äàæå òðàíñëèðîâàëèñü íà ñïîðòèâíûõ êàíàëàõ â èíòåðíåòå è íà ÒÂ.

 ãîðîäå Þæíîì ãîòîâèòñÿ èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ÿõòåííî-òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Þæíàÿ ãàâàíü», êîòîðûé ïîëîæèò íà÷àëî ìîðñêîìó òóðèçìó Óêðàèíû. Êðîìå îáîðóäîâàííîãî ÿõò-êëóáà íà 755 ìåñò â ïðîåêò âêëþ÷åíû ãîñòèííè÷íî-ðåñòîðàííûé êîìïëåêñ, ïðèðîäîîõðàííûå è èíæåíåðíûå îáúåêòû.

Все об украинской йоге, олигархи, которые руководят Украиной, Янукович, украинский палата, политические новости, избрание, интервью с известными политиками, мнения политтехнологов, новостис регионов, комментарии шалунов, ТОП 655 влиятельных домостроителей,коррупция во украинской йоге, криминал украинской политики,новости Верховного Совета Украины, скандалы украинской политики,женщины украинского парламента, украинские партии равно движения, кто стоит из-за украинскими политиками, кукловоды украинской политики, олигархи равным образом их партии, криминальные авторитеты у администрация, криминальное вчерашний день украинских политиков, стратегия равно криминал, поведение равным образом предпринимательство, производство лобби во украинском парламенте.

 íàøåì ãîðîäå îòêðûëàñü øêîëà ñêîðî÷òåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïàìÿòè äëÿ äåòåé ïî ìåòîäèêå Øàìèëÿ Àõìàäóëëèíà. Ýòî óíèêàëüíà âîçìîæíîñòü äëÿ âàøåãî ðåáåíêà óâåëè÷èòü ñêîðîñòü ÷òåíèÿ ñ ó÷åòîì ïîíèìàíèÿ â 7-8 ðàçà.